Chế Linh cùng vợ về nước sớm để tận hưởng cái lạnh đầu mùa Hà Nội