Cháy vé tại Hà Nội, Chế Linh mang liveshow vào Thanh Hoá