BTS còn bao lâu để có thành tích YouTube bằng Blackpink?

BTS đang dần đuổi kịp Blackpink để đạt nút ruby YouTube. Ảnh: MV.
BTS đang dần đuổi kịp Blackpink để đạt nút ruby YouTube. Ảnh: MV.
BTS đang dần đuổi kịp Blackpink để đạt nút ruby YouTube. Ảnh: MV.
Lên top