Bình chọn vượt xa Mai Ngô, Phí Phương Anh giành ngôi quán quân The Face