Biên kịch phim Diên Hy Công Lược lên tiếng về phần 2