Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bằng Kiều vừa diễn show vừa làm từ thiện ở miền Trung