Bằng Kiều vừa diễn show vừa làm từ thiện ở miền Trung