Ba “thí sinh” Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền thi nhau ca vọng cổ