Angela Baby cắt tóc ngắn cũn cỡn, tướng phu thê là có thật