Cùng một tỉnh nhưng thường trú huyện khác làm căn cước công dân ra sao?

Lên top