Bài thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận":

Về thăm làng Thổ Hà, miền quê thắm đượm hồn cốt Việt

Một góc làng Thổ Hà.
Một góc làng Thổ Hà.
Một góc làng Thổ Hà.
Lên top