Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Về sông Lam, nghe hát ca trù và Ví Giặm trên du thuyền