Về sông Lam, nghe hát ca trù và Ví Giặm trên du thuyền