Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thằn lằn lôi thỏ ra khỏi hang, nuốt chửng trong phút chốc