Sa Pa không ký ức

Không thể nhận ra Sa Pa qua tấm ảnh này.
Không thể nhận ra Sa Pa qua tấm ảnh này.