Rợn người bộ tộc khai quật hài cốt cùng tham gia lễ hội