Mất cảnh giác, trâu rừng rơi vào ổ phục kích của bầy sư tử