Maqluba, giai điệu từ Trung Đông

Minh họa của Choai
Minh họa của Choai
Minh họa của Choai