Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Linh cẩu ngang nhiên cướp miếng mồi ngay trước miệng của báo