Linh cẩu ngang nhiên cướp miếng mồi ngay trước miệng của báo