Kết cục bi thảm của ngựa vằn khi liều lĩnh vượt “sông cá sấu“