Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vấn vương hoa mận trái mùa

Hoa mận trái mùa e ấp bên non

Hoa mận trái mùa. Ảnh. Hoàng Huế
Hoa mận trái mùa. Ảnh. Hoàng Huế