Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giới trẻ đổ về Bình Liêu ngắm Hội hoa Sở