Độc đáo “làng bích họa” ở vùng biển Quảng Bình

Những bích họa độc đáo tại làng biển Cảnh Dương.
Những bích họa độc đáo tại làng biển Cảnh Dương.
Những bích họa độc đáo tại làng biển Cảnh Dương.