Có một An Giang “hương” và “vị”

Đồng đất An Giang trở thành biển nước khi nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về.
Đồng đất An Giang trở thành biển nước khi nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về.
Đồng đất An Giang trở thành biển nước khi nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về.