Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 9

Danh thắng Hồ Ba Bể (Bắc Kạn).
Danh thắng Hồ Ba Bể (Bắc Kạn).