Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chùa Khai Nguyên, nơi kim cổ giao hòa

Cảnh chùa Khai Nguyên. Ảnh. Quang Khánh
Cảnh chùa Khai Nguyên. Ảnh. Quang Khánh