Chùa Khai Nguyên, nơi kim cổ giao hòa

Cảnh chùa Khai Nguyên. Ảnh. Quang Khánh
Cảnh chùa Khai Nguyên. Ảnh. Quang Khánh
Cảnh chùa Khai Nguyên. Ảnh. Quang Khánh