Bên trong bát mì giá hơn 7 triệu đồng có gì?

Bát mì tổng thống có giá 7,3 triệu đồng.
Bát mì tổng thống có giá 7,3 triệu đồng.