Video: Màn đi trên dây qua vực thẳm không dành cho người yếu tim