Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trăn khổng lồ quằn quại chết nghẹn vì nuốt chửng linh dương