Rùng mình cảnh gấu cắn xé, tha lôi du khách khắp chuồng