Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọt bùi xôi sắn của người Dao