“Lạ mắt” với hình ảnh bên ngoài sân đua bò Bảy Núi