Kỳ bí địa điểm du lịch tuyệt đối cấm phụ nữ

Chỉ có đàn ông mới được phép đặt chân lên đảo Okinoshima sau khi trải qua nghi lễ tắm tẩy trần.
Chỉ có đàn ông mới được phép đặt chân lên đảo Okinoshima sau khi trải qua nghi lễ tắm tẩy trần.
Chỉ có đàn ông mới được phép đặt chân lên đảo Okinoshima sau khi trải qua nghi lễ tắm tẩy trần.
Lên top