Đượm hồn quê cơm nắm lá cọ

Đượm hồn quê trong nắm cơm lá cọ.
Đượm hồn quê trong nắm cơm lá cọ.