Đau lòng đàn voi quý hiếm chết thảm vì đói khát khi sa hố bùn