“Đã mắt” với cảnh sắc mây lồng bóng nước tuyệt đẹp ở đầm Lập An