Cáo đói liều lĩnh tấn công rắn và nhận kết cục bi thảm