Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bổng bềnh trong biển mây trên đỉnh Tà Chì Nhù