Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan: Sắm cỗ to hay hiếu thảo?