Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xem xét khoanh nợ, xóa nợ cho người dân cá bè Long Sơn