Về thăm “Việt Bắc miền Nam”

Một góc Khu di tích Căn cứ Xử ủy và Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ.
Một góc Khu di tích Căn cứ Xử ủy và Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ.
Một góc Khu di tích Căn cứ Xử ủy và Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ.