Quản lý giao thông qua mạng xã hội

Nhờ hệ thống Camera giám sát, CSGT Đà Nẵng công khai những phương tiện vi phạm trên Facebook đến người dân.
Nhờ hệ thống Camera giám sát, CSGT Đà Nẵng công khai những phương tiện vi phạm trên Facebook đến người dân.
Nhờ hệ thống Camera giám sát, CSGT Đà Nẵng công khai những phương tiện vi phạm trên Facebook đến người dân.