Không được chia sẻ dữ liệu, sao quản lí được taxi công nghệ?

Dữ liệu được chia sẻ từ Grab và Uber là chìa khóa để quản lí loại hình taxi này.
Dữ liệu được chia sẻ từ Grab và Uber là chìa khóa để quản lí loại hình taxi này.