Kết nối yêu thương của người thầy cả đời mặc chiếc áo xanh tình nguyện

Thầy Nghĩa vận động giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Thầy Nghĩa vận động giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.
Thầy Nghĩa vận động giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.