Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Tuổi trẻ Khối hoạt động Sản xuất Công nghiệp xung kích, sáng tạo