PVN sơ kết hoạt động xuất bán dầu thô 6 tháng đầu năm 2016