Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xây dựng cơ chế giá cho năng lượng mặt trời 10cent/kWh