Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xả 5 tỉ mét khối nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân