Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vietsovpetro hoàn thành kế hoạch năm 2016