Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vietsovpetro hạ thủy khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng hơn 5.000 tấn