Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện vỉa dầu mới ở giếng khoan BH-47 – Lô 09-1 Bồn Trũng Cửu Long