Thực hiện cam kết bao tiêu sản phẩm Lọc hóa dầu Nghi Sơn:

Petro Vietnam “xin” Chính phủ cơ chế gánh lỗ